Изработка на сите видови геодетски елаборати
Физички делби, нумерички податоци, легализација ...


Нумерички податоци
- Нумерички податок е формирање на градежна парцела од катастарска евиденција. Нумеричките податоци се подлога за откуп на државно земјиште за добивање на локациски услови, за градба на објекти.
Потребна документација:
- Имотен, односно поседовен лист за недвижности и земјиште
- Извод од урбанистички план издаден од општината

Физичка делба
- Физичка делба е елаборат за формирање на посебна катастарска парцела или за оформување на посебна станбена единица, која се прави со цел за: купопродажба на земјиште, повраток на земја, оставинска постапка и добивање на хипотекарен кредит.
Потребна документација:
- Имотен, односно поседовен лист за недвижности и земјиште

Легализација
- Елаборат за легализација претставува впишување на нелегално изградени објекти во катастар на недвижности.

Етажен премер
- Елаборатот за Етажен премер се врши со цел за впишување на внатрешната површина во станбено-деловните единици, во катастарска евиденција.

Ажурирани геодетски подлоги
- Елаборатот за ажурирање на геодетски подлоги се користи за прикажување на хоризонталната и вертикалната претстава на теренот и претставува оформена подлога за поставување на градежно-инфраструктурните објекти.

Запишувањето на објекти во катастарска евиденција предвидува две состојби:
- Геодетски елаборат за поединечно запишување на правата на недвижностите.
- Геодетски елаборат за запишување на правата ан недвижностите кои во систематското изложување останале незапишани.

Мерење и следење на градежни и инфраструктурни објекти
- Постапка во која транспарентно се мерат, односно следат објектите кои се во фаза на изведување.

Идентификација на катастарски парцели
- Теренско прикажување на катастарски парцели.

Експропријација

Обележување на граница на катастарски парцели
- Теренско дефинирање на меѓи на катастарска парцела.


Гео Арт

Дрезденска 15 лок. 5, Скопје
тел: 02/ 3069-569
факс: 02/ 3069-569
моб: 075/ 399/311
e-mail: geoart@geoart.com.mk

Наслов:Email:Порака: