Оперативни теренски работи
Геодетски елаборати, физички делби, нумерички податоци ...


ГЕО АРТ е приватно геодетско трговско друштво овластено да изведува оперативни теренски геодетски работи, како и изработка на елаборати за посебни намени кои се однесуваат на одржување на катастарот на недвижности.
Со оглед на тоа дека на македонскиот пазар постоиме од 2006 година, специјализирани сме за сите видови на геодетски елаборати. Своите инвестиции и капацитети сме ги вложиле во таа област.
Нашите партнерски фирми ги пратиме во текот на целата работа, од снимањето на теренот за потребите на проектирањето, преку пратење на работата, па се до запишување во катастарска евиденција. Без разлика на временските прилики и терени, секогаш сме присутни на лице место, како би им овозможиле на самите партнери поефикасна работа.
Гео Арт

Дрезденска 15 лок. 5, Скопје
тел: 02/ 3069-569
факс: 02/ 3069-569
моб: 075/ 399-311, 075/ 287-567, 075/ 416-886
e-mail: geoart@geoart.com.mk

Наслов:Email:Порака: